Ana sayfa Üyelik Şartları

Üyelik Şartları

Bolu Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası’na üye olmak isteyen Veteriner Hekimlerin aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile Odaya başvuru yapmaları gerekmektedir.

a) Veteriner hekim diplomasının veya mezuniyet belgesinin noter tasdikli sureti (Islak imzalı),

b) Nüfus cüzdanı sureti,

c) Altı adet renkli fotoğraf,

ç) Dilekçe

d) Kimlik Belgesi Bildirimi

e) Kayıt ücreti

f) İkametgâh belgesi ve varsa iş adresini gösteren belge.

g) Adli sicil belgesi

NOT: Üye olacak Veteriner Hekimin belgeler ile birlikte randevu alması gerekmektedir.  0 533 612 52 26

Üye Nakil İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?

Odaya kayıtlı herhangi bir üyenin başka bir odaya naklini istemesi durumunda, odadaki kartoteksi ile 38 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen belgelerin fotokopisi gerekli açıklamalar da yapılarak bir yazı ile nakledileceği oda başkanlığına bildirilir. Ancak, kayıt belgelerinin asılları ve kartoteks dosyadan çıkarılmaz. Üyenin ayrıldığını ve naklinin yapıldığını her iki oda yetkilileri de otuz gün içinde Merkez Konseyine bildirmek zorundadırlar. Nakil isteğinde bulunan üyenin nakil işlemi, aidat dâhil olmak üzere odaya herhangi bir borcu varsa bu borç tahsil edilmeden yapılmaz.

Başka bir odaya naklini yaptırmış olan üye, yeniden eski odasına döndüğü takdirde, yine eski numarası ile yeni fiş ve kart doldurularak üye kayıt defteri üzerinde gerekli açıklama yapılır. Dosyasında saklanmakta olan kayıt belgeleri ve kart yenileriyle birleştirilerek şahsın dosyasına konur. Bu dosyalarda üyeye ait her türlü bilgi eksiksiz olarak bulundurulur.

Üyelikten Ayrılma ve Yeniden Üyelik Başvurusu Nasıl Olmaktadır?

Herhangi bir nedenle meslekî etkinliği sürdürmek istemeyen, yedek subaylık, er ve erbaşlık hariç olmak üzere silahlı kuvvetler mensubu olan veya Kanun ve ilgili yönetmeliklere göre üyelikten ayrılmak isteyen üyeler; bu durumu oda yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda Kimlik Belgesini geri vermek ve o tarihe kadar ki üyelik ödentilerinin tamamını ödemek koşuluyla odadan ayrılabilirler.

Kanun ve bu Yönetmelikteki istisna hükümleri saklı kalmak üzere, kaydı silinen üye yeniden üyelik niteliğini kazanıncaya kadar, mesleğini hiçbir surette yapamaz ve veteriner hekim unvanını kullanamaz.

Odadan ayrılan üyenin yeniden başvurması durumunda, odaya alınması yeni bir üye kaydı gibi yapılır. Büyük Kongrece belirlenen kayıt ücreti alınır. İşlemler, eski üye numarası ile yürütülür

Üyelikten Çıkarılma Nasıl Olmaktadır?

Genel hükümlere göre medeni haklarını yitirmiş olanlar ve meslek topluluğundan uzaklaştırılmasında kesin zorunluluk görülenler üyelikten çıkartılır. Üyelikten çıkarılanlar, süresiz olarak; geçici olarak çıkarılanlar ise, çıkarma süresi içinde hiçbir biçimde meslekî faaliyette bulunamazlar.

Meslek uygulamasından geçici olarak yasaklananlar mesleklerini uygulamaya devam ederlerse cezaları bir kat arttırılır. Üyelikten çıkartılanlar, Türk Veteriner Hekimleri Merkez Birliği’ne (TVHB) bildirilir ve TVHB’nce derhâl ilgili yerlere bildirilir.